1.png

Editori:

Silviu Dragomir

Vasile Dem. Zamfirescu

Director editorial:

Magdalena Mărculescu

Redactare:

Manuela Sofia Nicolae

Design și ilustrație copertă:

Faber Studio

Director producție:

Cristian ClauDiu Coban

Dtp:

ofelia Coșman

Corectură:

dușa udrea-boborel

Dana Anghelescu

Conținutul acestei lucrări electronice este protejat prin copyright (drepturi de autor), iar cartea este destinată exclusiv utilizării ei în scop privat pe dispozitivul de citire pe care a fost descărcată. Orice altă utilizare, incluzând împrumutul sau schimbul, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea, închirierea, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiei, altele decât cele pe care a fost descărcată, revânzarea sub orice formă sau prin orice mijloc, fără consimțământul editorului, sunt interzise. Dreptul de folosință al lucrării nu este transferabil.

Drepturile de autor pentru versiunea electronică în formatele existente ale acestei lucrări aparțin persoanei juridice Editura Trei SRL.

Copyright © Editura Trei, 2022 pentru prezenta ediţie

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20

e-mail: comenzi@edituratrei.ro

www.edituratrei.ro

ISBN (print): 978-606-40-1236-4

ISBN (epub): 9786064016560

CAPITOLUL 1. Domeniul psihologiei sportului

Definiția și rolul psihologiei sportului

Diferite lucrări, românești sau străine, utilizează denumiri ca „psihologia sportului“, „psihologie sportivă“, „psihologia sporturilor“, deși toate se referă la aceleași aspecte ale disciplinei.

Noi preferăm „Psihologia sportului“ pentru a desemna acea ştiinţă care studiază fenomenele de ordin psihologic-comportamental pe care le prezintă participarea oamenilor la activităţile sportive de performanţă.

Studiul acestor fenomene conduce la:

cunoaşterea cât mai adecvată a mecanismelor de declanşare, manifestare şi/sau dezvoltare a proceselor, fenomenelor şi însuşirilor psihice la cei care participă la activitatea sportivă (sportivi, antrenori, arbitri, spectatori, jurnaliști, manageri etc.);

înţelegerea şi formarea convingerii că practicarea activităţilor corporale, competitive şi mai ales necompetitive, ameliorează condiţia umană şi, prin ea, calitatea vieţii;

cunoaşterea trăirilor şi comportamentelor sportivilor şi înţelegerea faptului că acestea sunt uneori foarte diferite de ale altor oameni, ele deschizând o nouă fereastră pentru cunoaşterea fiinţei umane;

dobândirea de către practicantul activităţilor corporale a unor cunoştinţe şi abilităţi utile pentru dezvoltarea unei imagini pozitive despre sine şi pentru aplicarea în întreaga activitate şi viaţă a mecanismelor de autoreglare a stărilor psihocomportamentale;

dezvoltarea, la profesori şi antrenori, a abilităţilor de a realiza cu elevii/sportivii un bun proces instructiv-educativ, adecvat sarcinilor, în activităţile diverse pe care aceştia le proiectează şi le conduc;

înţelegerea faptului că intervenţia psihologică asupra altora şi asupra sieşi nu se poate realiza optim decât prin cunoașterea și aplicarea unei concepţii ştiinţifice, filosofice, metodologice, cu caracter interdisciplinar, omul concentrând în el un complex original şi unic de variabile biologice, sociale şi psihice.

Cea mai dinamică dintre disciplinele care studiază activităţile corporale, psihologia sportului, se ocupă de fenomenele psihice şi de comportamentul acelora care practică sporturile (activităţi cu caracter agonistic, ludic şi gimnic) orientate preponderent spre performanţă, spre depăşirea proprie, a adversarului sau a naturii.

Indiferent de modul cum a fost definită, esenţa psihologiei sportului constă în studiul omului care practică exerciţiul fizic la limita posibilităţilor sale fizice şi psihice, pentru aceasta supunându-se conştient şi voluntar unui antrenament intens în vederea realizării performanţelor valoroase în concurs.

Psihologia sportului este, în acelaşi timp, o psihologie situaţională. În pofida reglementărilor stricte ale condiţiilor de concurare (luptă), „originalitatea“ personalităţii competitorilor face ca niciunul dintre evenimentele sportive să nu semene cu altul. Spectacolul sportiv este astfel o rezultantă a varietăţii particularităţilor şi a strategiilor utilizate de ei şi, în acelaşi timp, un fenomen social care generează motivaţii specifice pentru cea mai mare parte a sportivilor.

Psihologia sportului se prezintă astăzi ca disciplina cea mai receptivă la nou şi cea mai creatoare. Impulsionată de nevoia obţinerii şi depăşirii performanţelor, ea a inovat antrenamentul modelat, antrenamentul psihoton, antrenamentul mental, tehnicile de asistenţă psihologică a sportivilor, prin acestea contribuind şi la îmbogăţirea ştiinţei psihologice.

În decursul anilor, psihologia sportului s-a dovedit a fi o ştiinţă, în acelaşi timp, normativă şi prescriptivă. Dispunem astăzi de suficiente date validate pentru a vorbi despre legităţile învăţării şi antrenamentului, de legile motivaţiei şi activării, de legile dezvoltării psihice a tinerilor sportivi. Fără îndoială că mai sunt numeroase fenomene care trebuie explicate sau a căror explicaţie trebuie adâncită. Este totodată firesc ca astfel de fenomene hipercomplexe, cum sunt cele psihice, să fie reglate de legi de sistem, de legi de tip probabilistic. Faptul acesta explică de ce, adresându-se antrenorilor şi sportivilor, psihologii sportivi nu dau reţete, ci recomandări, decizia urmând a fi luată în raport de persoană, de situaţie şi de scop. Acolo unde sportivii, antrenorii și managerii (administratorii-conducători) au înţeles şi aplicat principiile şi prescripţiile psihologiei sportului, rezultatele au fost excelente.

Cu privire la definiția psihologiei sportului

Din momentul în care s-au conturat conceptele şi metodologia acestei ştiinţe, cei care au servit-o au simţit nevoia să o şi definească. Vom vedea în capitolul următor cum s-a dezvoltat istoric psihologia sportului. Acum ne vom referi la diferitele definiţii care i s-au dat, când s-a considerat că a dobândit statut de ştiinţă autonomă.

Tabelul 1.1. Definițiile psihologiei sportului

Psihologia sportului este:

ramură a ştiinţei psihologice care studiază caracteristicile particulare și specifice ale activităţii sportive (Epuran, 1968);

psihologia omului care face sport (J.M. Cagigal; 1973);

o disciplină ştiinţifică având ca obiect manifestările psihice ale celor care practică sistematic exerciţiile fizice de tip competitiv;

• este o ramură aplicată a psihologiei, dezvoltată în ultimele decenii ca urmare a progresului sportului de performanţă. Ea cercetează caracteristicile personalității sportivilor, fundamentele psihologice ale învățării motrice, ale pregătirii generale pentru concurs, asistenţa psihologică, orientarea şi selecţia sportivilor, psihologia grupurilor, psihologia diferiţilor sportivi, ca şi psihologia antrenamentului şi competiţiei (Epuran, 1972);

• are ca obiect, în primul rând, omul care practică în mod normal o activitate corporală de tip ludic pentru „depăşire concurenţială“şi, în al doitea rând, omul ca fiinţă socială care apreciază valoarea de dezvoltare umană a sportului organizat (Macolin, Rioux, Gueron, Schilling, Egger, Juillerat, Vieira, Roig, Cagigal, 1972);

• ştiinţa ce studiază omul care face sport şi omul acelei societăţi care apreciază valoarea sportului organizat (Rioux, Macolin, 1974);

• disciplina care studiază efectele sportului asupra comportării umane (Alderman, 1980, cit. Horn, 1992);

• o subdisciplină a psihologiei care studiază sportivii şi sporturile (Cratty, 1989, citat de Horn);

• ramură a ştiinţei sportului şi exerciţiilor fizice care îşi propune să ofere răspunsuri la problemele privitoare la comportamentul uman în sport (Gill, 1986, citat de Horn, 1992);

• o psihologie aplicată, știința psihologiei aplicată sporturilor și situațiilor sportive (Singer 1978, citat de Horn, 1992);

• disciplina care urmăreşte să înţeleagă comportamentul şi trăirile oamenilor, în domeniul practicii sportului, într-o măsură cât se poate de clară. (Dicţionarul ştiinţelor sportului, 1987, Ed. E. Bayar, Schomdorf, Karl Hofmann);

• ramură a psihologiei aplicate în domeniul sportului, având ca obiect de studiu principal adaptarea omului în planul proceselor psihice la exigenţele sportului de masă, cât şi la cele ale exerciţiilor fizice şi sportului de performanță (M. Epuran, citat de P. Popescu-Neveanu, (1978), Dicţionar de psihologie);

• este una dintre științele sportului. Obiectivele sale sunt să explice comportamentul uman în sport și să-l influențeze. În lumina acestor obiective este firesc să considerăm că psihologia sportului se va dezvolta ca o ştiinţă aplicată (Geron, 1982);

• studiul psihologic al comportamentului uman în sport și în activitățile fizice (Horn, 1982);

• are specificul său propriu. Psihologia sportului studiază omul în mişcare în timpul exerci­ţiiior fizice, al competițiilor sportive şi al activităţilor ludice în aer liber. Ea are în vedere diferite niveluri genetice, consecinţele formative ale activităților sportive asupra individului și asupra grupului, asupra persoanelor cu dizabilități, cât şi asupra persoanelor supradotate în toate domeniile psihomotricității şi ale educației fizice şi sportive (Thomas, 1983);

• este un studiu al proceselor intelectuale și emoţionale ale omului în sport şi un studiu al comportamentului lui, precum şi o activitate profesională, de specialitate, ce constă în rezolvarea problemelor sportului, care au la bază procesele intelectuale şi afective (Brooke, J.B. în: Epuran (red) 1974);

• psihologia sportului și a exercițiilor fizice este studiul științific al oamenilor şi al comportamentului lor în sport şi în practicarea exerciţiilor fizice (Weinberg & Gould, 1995);

• disciplina care cuprinde sistemul de cunoștințe care înglobează aplicarea datelor, a principiilor şi metodelor psihologice la învăţare, performanţă şi comportamentele corespunzătoare în situaţia activităţilor fizice şi mişcărilor omului în jocuri, jocuri sportive, dans şi practicarea sporturilor (Glencross, D.J., In:Feige, 1977);

• domeniu al psihologiei ce are în atenţie problemele psihologice ale sportului, caracteristicile explicative ale tipurilor de performanţe sportive, problemele psihologice ale starurilor din sport, ale antrenamentelor, ale competiţiilor (Ursula Şchiopu, 1997).

Am schiţat la „Definirea psihologiei“ câteva dintre obiectivele psihologiei sportului, privite mai ales prin prisma foloaselor pe care studiul acestei discipline ştiinţifice îl poate aduce celor care o parcurg.

Ca ştiinţă, psihologia sportului are sarcini generale şi comune tuturor ştiinţelor: de descriere, explicare, prognostic şi control al realităţilor pe care le studiază.